Terms of Use

Η ΚΟΠΕΡ διατηρεί αυτό το ∆ιαδικτυακό Τόπο για την προσωπική σας ενηµέρωση, επιµόρφωση και επικοινωνία. Ο ∆ιαδικτυακός Τόπος της ΚΟΠΕΡ µπορεί κατά καιρούς να περιέχει πληροφορίες σχετικές µε διάφορες ιατρικές καταστάσεις καθώς και τη θεραπεία τους. Eάν πάσχετε από κάποια ασθένεια, σάς συνιστούµε να συµβουλευτείτε αµέσως τον γιατρό σας. Με την είσοδο σας στον διαδικτυακό τόπο της ΚΟΠΕΡ και τη χρήση τής παρούσας ιστοσελίδας, αποδέχεστε, ανεπιφύλακτα και χωρίς περιορισµούς, τούς όρους και τις προϋποθέσεις ("Όροι & Προϋποθέσεις") που ακολουθούν. Η πλοήγηση στις επιµέρους σελίδες του διαδικτυακού τόπου της ΚΟΠΕΡ και η χρήση αυτών προϋποθέτει ότι έχετε λάβει γνώση των παρακάτω, ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, και αναγνωρίζετε ότι δεσµεύεστε από αυτούς. Εάν δεν επιθυµείτε να δεσµευτείτε από αυτούς τούς Όρους & Προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό µας τόπο. Η ΚΟΠΕΡ ενδέχεται να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος οποτεδήποτε. Οι τροποίησεις αυτές θεωρείται ότι τίθενται σε ισχύ άµεσα µε την εµφάνιση τους στον διαδικτυακό τόπο της ΚΟΠΕΡ. Με την είσοδο σας στον διαδικτυακό τόπο της ΚΟΠΕΡ, τεκαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης που περιέχονται στο παρόν κείµενο.

1. Χρήση του ∆ιαδιαδικτυακού Τόπου.
Μπορείτε να µετακινείστε ελεύθερα στις επιµέρους σελίδες του διαδικτυακού τόπου, όπως και να οικειοποιείστε τµήµατα του «κατεβάζοντας» (download) υλικό από αυτές. Οποιοδήποτε τµήµα, καθώς και το σύνολο, τού υλικού που «κατεβάσατε» µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από εσάς για προσωπική, µη εµπορική χρήση. ∆εν µπορείτε να διανείµετε, να µετατρέψετε, να µεταδώσετε, να επαναχρησιµοποιήσετε, να αποστείλετε εκ νέου ή να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε τµήµα από το υλικό αυτό για δηµόσιους ή εµπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια τής ΚΟΠΕΡ. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται σε περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου της ΚΟΠΕΡ προστατεύονται κατά τους ορισµούς της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας και οι ρητά u945 αναφερόµενοι περιορισµοί θεωρείται ότι δεσµεύουν τους χρήστες κατά την πλοήγηση τους στο διαδικτυακό τόπο της ΚΟΠΕΡ. Όλα τα περιεχόµενα του διαδικτυακού τόπου αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία τής ΚΟΠΕΡ και/ ή κάποιας από τις θυγατρικές ή τούς προµηθευτές της, πέραν των περιπτώσεων όπου ρητά διατυπώνεται το αντίθετο, σε κάθε άλλη περίπτωση το περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου της ΚΟΠΕΡ αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της ΚΟΠΕΡ και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά της, ή µε τρόπο αντίθετο κατά τους ορισµούς του παρόντος. Εικόνες προσώπων ή τοποθεσιών που εµφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν είτε ιδιοκτησία τής ΚΟΠΕΡ, είτε χρησιµοποιούνται κατόπιν προσήκουσας άδειας από τους νόµιµους δικαιούχους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των ανωτέρω αναφεροµένων, από τρίτους µέσω του διαδικτυακού τόπου της ΚΟΠΕΡ. Μη εξουσιοδοτηµένη χρήση των εικόνων παραβιάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των νόµιµων δικαιούχων, ενω είναι δυνατόν να προσβάλλεται η ιδιωτική σφαίρα (νόµοι περί απορρήτου και δηµοσιεύσεων).

2. Περιορισµοί στην Πρόσβαση.
Εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει ρητή άδεια από τη ΚΟΠΕΡ, οποιαδήποτε πρόσβαση ή προσπάθεια πρόσβασης άλλων περιοχών τού συστήµατος ηλεκτρονικών υπολογιστών τής ΚΟΠΕΡ, ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στο σύστηµα, για οποιοδήποτε σκοπό, απαγορεύεται αυστηρώς. Συµφωνείτε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε robot, spider, άλλη αυτόµατη ή χειροκίνητη διαδικασία ή συσκευή για "screen scrape", παρακολούθηση "υπονόµευσης" ή αντιγραφή σελίδων του διαδικτυακού τόπου, ή του περιεχοµένου του, χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια τής ΚΟΠΕΡ. ∆εν θα παρενοχλήσετε οποιονδήποτε άλλο χρήστη του διαδικτυακού τόπου, για οιονδήποτε λόγο. Συµφωνείτε ότι δεν θα χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, πρόγραµµα ή µέθοδο για να παρέµβετε ή να επιχειρήσετε να παρέµβετε στην ορθή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Συµφωνείτε ότι δεν θα επιβαρύνετε µε τρόπο ασυνήθιστο ή µε δυσαναλογα µεγάλο φορτίο απο αυτό που συνηθίζεται σ`αυτές τις περιπτώσεις την εσωτερική δοµή τής ΚΟΠΕΡ. ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τεχνικές παγίδευσης για οποιοδήποτε εµπορικό σήµα, λογότυπο ή εµπορικό όνοµα τής ΚΟΠΕΡ, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική πληροφορία, περιλαµβανοµένων ονοµάτων, δοµής, περιεχοµένου ή σελιδοποίησης/ σχεδιασµού οποιασδήποτε σελίδας του διαδικτυακού τόπου, χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεση τής ΚΟΠΕΡ.

3. ∆ηλώσεις που αφορούν στο Μέλλον.
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος περιλαµβάνει δηλώσεις που αφορούν στο µέλλον και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, που ενδέχεται να κάνουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα να διαφέρουν από τα προβλεπόµενα. Στους κινδύνους αυτούς περιλαµβάνονται και οι αναφερόµενοι στις αναλυτικές αναφορές που υποβάλλει η ΚΟΠΕΡ στην Επιτρ. Μετ. & Συναλλάγµατος SEC καθώς και εκείνοι που αναλύονται στην πρόσφατα υποβληθείσα αναφορά της.

4. Επικαιρότητα των Πληροφοριών.
Η ΚΟΠΕΡ καταβάλλει σηµαντικές προσπάθειες να περιλαµβάνει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο που διατηρεί ωστόσο, επειδή οι πληροφορίες αλλάζουν µε ταχύτατο ρυθµό, η ΚΟΠΕΡ δεν είναι σε θέση να προσφέρει οποιαδήποτε εγγύηση ή διαβεβαίωση όσον αφορά στην ακρίβειά τους. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, η ΚΟΠΕΡ ∆ΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

5. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.
Η ΚΟΠΕΡ σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών της και δηµιούργησε µία Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου που εξηγεί τα δικαιώµατα και τις ευθύνες των χρηστών, όσον αφορά στα προσωπικά δεδοµένα που αποκαλύπτουν στο διαδικτυακό τόπο.

6. Ευθύνη.
Χρησιµοποιείτε το ∆ιαδικτυακό µας Τόπο µε δική σας ευθύνη. Σε καµία περίπτωση η ΚΟΠΕΡ ή οποιοδήποτε άλλο µέρος που συµµετείχε στη δηµιουργία, παραγωγή ή παράδοση του διαδικτυακού τόπου δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζηµίες (περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, άµεσων, συµπτωµατικών, επακολούθων, εµµέσων ή ποινικά κολάσιµων ζηµιών, ή ζηµιών που απορρέουν από απώλεια κερδών, απώλεια στοιχείων ή διακοπή εµπορικών συναλλαγών) που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, τη χρήση ή την ανικανότητα πρόσβασης ή χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Αυτό περιλαµβάνει ζηµίες από ιούς που ενδεχοµένως µολύνουν τον εξοπλισµό τού ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Η ΚΟΠΕΡ δεν εγγυάται ή διαβεβαιώνει ότι τα διαθέσιµα για «κατέβασµα» (download) αρχεία του διαδικτυακού τόπου αυτής θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή άλλους κωδικούς που διαθέτουν καταστροφικές ιδιότητες. Οτιδήποτε στο διαδικτυακό τόπο παρέχεται σε εσάς "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ" χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις, είτε άµεσες, είτε υπαινιχθείσες, περιλαµβανοµένων, (αλλά) χωρίς περιορισµό, (σε) εγγυήσεις εµπορικότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό ή µη-παραβίασης. Σε κάθε περίπτωση η ΚΟΠΕΡ αποποιείται κάθε ευθύνη κατά το µέτρο που είναι εφικτό, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

7. Αποζηµίωση.
Συµφωνείτε να αποζηµιώσετε, να υπερασπίσετε και να µην θεωρήσετε υπαίτια ή υπεύθυνη τη ΚΟΠΕΡ, τα στελέχη, τούς διευθυντές, τούς υπαλλήλους, τούς αντιπροσώπους και τούς προµηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε ζηµία ή απώλεια συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης δικηγορικής αµοίβης, που τυχόν προκύπτει από οποιαδήποτε δική σας παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε την σύνδεσή σας (περιλαµβανοµένης αµελούς ή παράνοµης συµπεριφοράς) ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο που είχε πρόσβαση στο δικτυατκό τόπο της ΚΟΠΕΡ χρησιµοποιώντας τη δική σας σύνδεση.

8. Απόρρητο.
Σε συνάρτηση µε την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου που ακολουθεί η ΚΟΠΕΡ, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση ή υλικό που µεταδίδετε ή αποστέλλετε στο διαδικτυακό τόπο της ΚΟΠΕΡ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε άλλο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης χωρίς περιορισµό, οποιασδήποτε πληροφορίας, ερώτησης, σχόλιου, πρότασης θα αντιµετωπιστεί ως µη εµπιστευτική και µη ιδιόκτητη πληροφορία. Η ΚΟΠΕΡ ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, µπορεί να χρησιµοποιήσει τέτοιες ανακοινώσεις ή υλικό για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, αναπαραγωγή, αποκάλυψη, µετάδοση, δηµοσίευση, ανακοίνωση ή περαιτέρω αποστολή. Επιπλέον, η ΚΟΠΕΡ και οι θυγατρικές της είναι ελεύθερες να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε ιδέα, αντίληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή υλικό που αποστέλλετε στο διαδικτυακό της τόπο για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, τής ανάπτυξης, τής παραγωγής και τού µάρκετινγκ προϊόντων.

9. Εµπορικά Σήµατα.
Τα εµπορικά σήµατα, τα λογότυπα και τα σήµατα υπηρεσιών (µε µία λέξη, τα "Εµπορικά Σήµατα”) που εµφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο, είναι κατατεθειµένα και µη κατατεθειµένα εµπορικά σήµατα τής ΚΟΠΕΡ και άλλων εταιριών. Επιπροσθέτως, όλες οι επικεφαλίδες των σελίδων, τα γραφικά τής εταιρίας, τα εικονίδια και τα κείµενα λογίζονται ως εµπορικά σήµατα της ΚΟΠΕΡ, συνθέτουν την εµπορική εικόνα της και δεν µπορούν να αντιγραφούν, στο σύνολό τους ή εν µέρει, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση τής ΚΟΠΕΡ. Αναγνωρίζετε ότι τα Εµπορικά Σήµατα που χρησιµοποιούνται και εµφανίζονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο είναι και θα παραµείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία τής ΚΟΠΕΡ ή τού ιδιοκτήτη τού Εµπορικού Σήµατος. Τίποτα από όσα περιλαµβάνονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παραχωρεί, εµµέσως, λόγω αδυναµίας αναιρέσεως τού αντιθέτου, ή µε άλλο τρόπο, άδεια ή δικαίωµα επί και προς τα Εµπορικά Σήµατα, χωρίς προηγούµενη ρητή γραπτή αδεία τής ΚΟΠΕΡ ή τού ιδιοκτήτη τού Εµπορικού Σήµατος. Η εκµετάλλευση των εµπορικών σηµάτων της ΚΟΠΕΡ ή η χρήση τους µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν απαγορεύεται αυστηρά. Σας ενηµερώνουµε ότι η ΚΟΠΕΡ θα επιδιώξει µε κάθε πρόσφορο νόµιµο µέσο την διαφύλαξη των πνευµατικών και συναφών δικαιωµάτων της, αναφορικά µε τα περιεχόµενα του διαδικτυακού της τόπου, στα οποία περιλαµβάνονται και αξιώσεις αποζηµίωσης για τυχόν ζηµία που θα προκύψει σε βάρος της ΚΟΠΕΡ, λόγω δικής σας ανεπίτρεπτης συµπεριφοράς.

10. Πνευµατική ιδιοκτησία.
Η ΚΟΠΕΡ σας παραχωρεί πρόσβαση στο περιεχόµενο του διαδικτυακού της τόπου µόνο για προσωπική σας µη εµπορική χρήση. Η ΚΟΠΕΡ µπορεί να εµποδίσει την πρόσβαση αυτή ανά πάσα στιγµή, µε ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο. Είτε τµηµατικά είτε σαν σύνολο τα περιεχόµενα τής ΚΟΠΕΡ, τα προγράµµατα και άλλα πνευµατικά προϊόντα του διαδικτυακού της τόπου και οποιεσδήποτε αναπαραγωγές οιουδήποτε από τα προαναφερθέντα (µε µία λέξη "πνευµατικά προϊόντα") αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία τής ΚΟΠΕΡ και/ ή των προµηθευτών της και προστατεύονται από τις αµερικανικές και διεθνείς διατάξεις των νόµων και συνθηκών περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Εκτός από την περιορισµένη παραχώρηση πρόσβασης (και θεώρησης) των Περιεχοµένων του διαδικτυακού τόπου τής ΚΟΠΕΡ, όπως προαναφέρθηκε, η ΚΟΠΕΡ δεν σάς παραχωρεί κανένα άλλο προνόµιο ή δικαίωµα σε οποιοδήποτε από τα Πνευµατικά Προϊόντα. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πνευµατικών Προϊόντων, περιλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, αναπαραγωγής, µετατροπής, διανοµής, µετάδοσης, αναδηµοσίευσης, έκθεσης ή εκτέλεσης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια τής ΚΟΠΕΡ, απαγορεύεται αυστηρώς.

11. Επικοινωνίες Οnline.
Παρ' όλο που η ΚΟΠΕΡ ενδέχεται, από καιρό σε καιρό, να παρακολουθεί ή να επιθεωρεί τις συζητήσεις, τα chats, τις αποστολές, τις µεταδόσεις και τα συναφή στο διαδικτυακό της τόπο, η ΚΟΠΕΡ δεν έχει καµία υποχρέωση για κάτι τέτοιο και δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση που να προκύπτει από το περιεχόµενο τους, ούτε για οποιοδήποτε σφάλµα, συκοφαντία, δυσφήµιση, κακολογία, παράληψη, ψεύδος, αισχρολογία, πορνογραφία, βλασφηµία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιλαµβάνονται σε οποιαδήποτε πληροφορία εντός του διαδικτυακού τόπου.
Η ΚΟΠΕΡ δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τον έλεγχο τής ακριβείας των πληροφοριών που εµφανίζονται σε συζητήσεις, chats, µεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων ή συναφών στο διαδικτυακό της τόπο.

12. Λειτουργική Πολιτική.
Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να µεταδίδετε οποιοδήποτε παράνοµο, απειλητικό, δυσφηµιστικό, συκοφαντικό, αισχρό, εµπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφηµο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα µπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συµπεριφορά που θα θεωρείτο εγκληµατική, θα ήταν ποινικά κολάσιµη, ή θα παραβίαζε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον νόµο. Η ΚΟΠΕΡ δεσµεύεται σε συµµόρφωση προς τις επιταγές των Αρµόδιων Αρχών ή σχετικής δικαστικής απόφασης που θα επιτάσσει την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε αποστέλλει στοιχεία τέτοια που να εµπίπτουν στην κατηγορία των ανωτέρω αναφερόµενων.

13. Επιθεώρηση των Ανακοινώσεων.
Η ΚΟΠΕΡ διατηρεί το δικαίωµα, αλλά δεν είναι υποχρεωµένη, να επιθεωρεί τις ανακοινώσεις και το υλικό που αποστέλλεται ή «φορτώνεται» στο διαδικτυακό της τόπο, και να εµποδίζει ή να αποµακρύνει ανακοινώσεις ή υλικό που θεωρεί ή κρίνει ότι είναι (α) υβριστικό, συκοφαντικό ή αισχρό, (β) δόλιο, απατηλό ή παραπλανητικό, (γ) παραβιάζει κάποιο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικό σήµα ή άλλο δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, ή (δ) προσβλητικό, απαράδεκτο ή µη αποδεκτό από τη ΚΟΠΕΡ, κατά την κρίση της.

14. Πολιτική Επιµέλειας.
Η ΚΟΠΕΡ διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει ή να σβήσει υλικό από το διαδικτυακό της τόπο, ανά πάσα στιγµή.

15. Σύνδεση προς άλλους διαδιαδικτυακούς τόπους - Αποποίηση ευθύνης.
Ορισµένοι σύνδεσµοι (links) του διαδικτυακού τόπου οδηγούν σε πηγές που βρίσκονται σε servers που δεν ανήκουν στην ΚΟΠΕΡ, ούτε βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Οι σύνδεσµοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών µας. Η ΚΟΠΕΡ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόµενο τέτοιων Ιστοσελίδων (αναφοράς), ή για την διαθεσιµότητα πρόσβασης στις ιστοσελίδες αυτές. Η περίληψη στην ιστοσελίδα οποιουδήποτε συνδέσµου µε κάποια άλλη ιστοσελίδα, ή οποιασδήποτε αναφοράς σε οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία µε το εµπορικό τους όνοµα, το σήµα κατατεθέν, τον παρασκευαστή, ή µε άλλο τρόπο, δεν αποτελεί ούτε υπονοεί την έγκριση ή την σύσταση τής ΚΟΠΕΡ. Η πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται µε τον παρόν διαδικτυακό τόπο πραγµατοποιείται µε δικό σας κίνδυνο και αποποιούµαστε πάσης ευθύνης όσον αφορά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές.

16. Ακυρότητα παροχής σε περίπτωση απαγορευτικής διάταξης.
Παρ' όλο που οι πληροφορίες αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι προσβάσιµες σε ολόκληρο τον κόσµο, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πραγµατεύεται αυτός ο διαδικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιµα σε όλα τα άτοµα ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες ή δικαιοδοσίες. Η ΚΟΠΕΡ διατηρεί το δικαίωµα να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε άτοµο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ ή να περιορίσει ποσοτικά οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες. Οποιαδήποτε προσφορά κάθε προϊόντος ή
υπηρεσίας που αναφέρεται στον παρόν διαδικτυακό τόπο, λογίζεται ως µη γενόµενη σε περίπτωση που έρχεται σε αντίθεση µε τις εκάστοτε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.

17. ∆ιάφορα.
Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις, µαζί µε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και οποιαδήποτε άλλη συµφωνία που µπορεί να γίνει µεταξύ εσάς και τής ΚΟΠΕΡ σχετικά µε ένα συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία τής ΚΟΠΕΡ, αποτελούν την πλήρη συµφωνία µεταξύ εσάς και τής ΚΟΠΕΡ και αντικαθιστούν κάθε άλλη συµφωνία ή σύµβαση, γραπτή ή προφορική. Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις δεν µπορούν να µεταβληθούν ή να τροποποιηθούν από εσάς, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση τής ΚΟΠΕΡ. Η ΚΟΠΕΡ µπορεί να µεταβάλλει ή να τροποποιήσει τούς παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, καθώς και την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, ανά πάσα στιγµή, χωρίς να σάς προειδοποιήσει. Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά αυτούς τούς Όρους & Προϋποθέσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις σ`αυτούς, διότι εάν εξακολουθήσετε τη χρήση του διαδικτυακού τόπου µετά από µία αλλαγή ή τροποποίηση, αυτό σηµαίνει την συγκατάθεσή σας και τη συµφωνία σας µε αυτούς τούς Όρους & Προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκαν. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη που αναφέρεται σε αυτούς τούς Όρους & Προϋποθέσεις οριστεί ότι είναι παράνοµη, άκυρη ή µη εκτελεστέα υπό τον παρόντα ή µέλλοντα νόµο, τότε, κατανοείτε και συµφωνείτε ότι η ρήτρα ή διάταξη που ορίζεται ως παράνοµη, άκυρη ή µη εκτελεστέα θα αφαιρεθεί, χωρίς αυτό να επηρεάσει την ισχύ ή εκτελεστότητα όλων των υπολοίπων ρητρών ή διατάξεων. Οι επικεφαλίδες που χρησιµοποιήθηκαν στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις τέθηκαν για λόγους εξυπηρέτησης, και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να ερµηνευτούν στενά και κατά συνέπεια να χρησιµοποιηθούν για να αλλοιωθεί ή παρερµηνευθεί το αληθές νόηµα του περιεχοµένου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος.