Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23ης Ιουλίου 2019

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικότίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000230701000.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23 ηΙουλίου 2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικήςχρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτού ελεγκτή

2.Διάθεση κερδών χρήσης 2018 και παλαιοτέρων.

3.Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.

4.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

5.Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών της προηγούμενης

χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.

6.Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».

7.Έγκριση χορήγησης αμοιβής από συμμετοχή στα κέρδη της Εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ κατ’ άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

8.Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Δ.Σ. κατά τα άρθρα 99 επ. του Ν.4548/2018.

9.Ολοκλήρωση Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

10.Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

 

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στηΓενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

 

ΑΘΗΝΑ 27/06/ 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ