Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 25ης Ιουνίου 2019

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000230701000.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία«ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε ¨Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη καιώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση:

(α) του από 10/4/2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης τωνανωνύμων εταιριών «ΝΗΝAVA ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «NHNAVA AKINHTA A.E.» και «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ ΑΕ»,

(β) της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του ΔΣ επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και

(γ) του από 4/4/2019 Πιστοποιητικού- Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Διαπιστώσεως της Λογιστικής αξίας των Περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης Εταιρείας.

2. Έγκριση της Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ» και «ΝΗΝAVA ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «NHNAVA AKINHTA A.E.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του Κ.Ν.2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.

3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της απόσβεσης δια συγχύσεως κατά το ποσό των 1.370.274,12 € με ακύρωση 371.348 μετοχών.

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείαςλόγω της συγχωνεύσεως : α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώμενης που ανέρχεται 60.000,00 ευρώ και β) κατά το ποσό των 14,16 € με καταβολή μετρητών από τους μετόχους της Απορροφώμενης για λόγους στρογγυλοποιήσεως.

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Ορισμός εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης .

 

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

 

ΑΘΗΝΑ 4η Ιουνίου 2019

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ