Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17ης Ιουλίου 2019

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ », τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΠΕΡ Α.Ε.» και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 000230701000 .

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΠΕΡ Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2019και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Αριστοβούλου αρ. 64, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κατωτέρω θέματος :

ΘΕΜΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Διανομή κερδών από το υπόλοιπο κερδών της προηγουμένης χρήσεως.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στηΓενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

ΑΘΗΝΑ 6 η Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ