Παρασκευαστικές Δραστηριότητες

H ΚΟΠΕΡ Α.Ε. διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ώστε να εξασφαλίζει άριστες συνθήκες παραγωγής ακολουθώντας κατά γράμμα τις απαιτήσεις των Κανόνων Καλής Παραγωγικής Διαδικασίας (GMP).

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει χορηγήσει στην ΚΟΠΕΡ Α.Ε. άδεια δυνατότητας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση καθώς στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις πληρούνται όλες οι σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις (Εθνικές και Ευρωπαϊκές).

Ο ΕΟΦ επιθεωρεί τακτικά όλα τα τμήματα παραγωγής, συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου, αποθήκευσης και διανομής της εταιρίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Τα στάδια της παραγωγής των προϊόντων της ΚΟΠΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής παραγωγικής πρακτικής έχουν ως εξής:

• Αγορά Α' υλών
• Αγορά Υλικών Συσκευασίας
• Παραγωγή
• Έλεγχος ποιότητας για την απελευθέρωση
• Αποθήκευση
• Έλεγχοι που αφορούν τα προηγούμενα στάδια
Αναλυτικά οι δραστηριότητες της παραγωγής μας έχουν ως εξής:

Στείρα προϊόντα:

1. Υγρές φαρμακοτεχνικές μορφές (παρεντερικά διαλύματα μεγάλου όγκου):
i) Αποστειρωθέντα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
2. Υγρές φαρμακοτεχνικές μορφές (παρεντερικά διαλύματα μικρού όγκου):
i)Ασηπτικώς παρασκευασθέντα
ii) Αποστειρωθέντα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τελική αποστείρωση
iii) Στείρα οφθαλμικά διαλύματα
3. Στερεές φαρμακοτεχνικές μορφές
i) Ξηρά ενέσιμα πενικιλλινούχα
ii) Ξηρά κολλύρια πενικιλλινούχα

Μη στείρα προϊόντα:

1. Υγρές φαρμακοτεχνικές μορφές (πόσιμα διαλύματα, enema)

Φαρμακοτεχνική μορφή φαρμάκων ΚΟΠΕΡ Α.Ε.:

1. Οφθαλμική χρήση
2. Ρινική χρήση
3. Ορθική χρήση
4. Παρεντερική χρήση
5. Υγρά πόσιμα διαλύματα