Καθαρτικά

ENEMA COOPER

Υποκλυσμός (7,5+20)g/FL
Συσκευασία: FL x 125ML BT x 12FL x 125ML (για νοσοκομειακή χρήση)

ENEMA COOPER

FLEELAXAT

Πόσιμο διάλυμα (24.4+10.8)g/45ML
Συσκευασία: BT x 2BOTTLES x 45ML

FLEELAXAT